Fotogalerie z naší MŠ najdete nově na >>> msritka.rajce.idnes.cz/ !!!!

VÁŽENÍ RODIČE BUDOUCÍCH PŘEDŠKOLÁČKŮ,
(dětí narozených do 31.8.2012 včetně)
 
NA ZÁKLADĚ NOVÝCH PRAVIDEL TÝKAJÍCÍCH SE 
POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2017
PROBĚHNE DNE 6.6. 2017 OD 16:00 HODIN 
KRÁTKÁ INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA
 TĚŠÍME SE NA VÁS 
 
ÚČAST NUTNÁ 
 
Třídní schůzka pro nově přijaté děti se bude konat 
30.8.2017 v 16.00 hod v MŠ 
Také se na Vás těšímeVÁŽENÍ RODIČE BUDOUCÍCH PŘEDŠKOLÁČKŮ,
(dětí narozených do 31.8.2012 včetně)
NA ZÁKLADĚ NOVÝCH PRAVIDEL TÝKAJÍCÍCH SE POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2017 PROBĚHNE DNE 6.6. 2017 OD 16:00 HODIN KRÁTKÁ INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA
 TĚŠÍME SE NA VÁS 
ÚČAST NUTNÁ 
Třídní schůzka pro nově přijaté děti se bude konat 30.8.2017 v 16.00 hod v MŠ 
Také se na Vás těšíme

Informace k zápisu do Mateřské školy Řitka, okres Praha-západ ,  konanému dne 3.5.2017 a stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Č.j. MŠ Řitka/ 48 /2017

 

Ředitelka Mateřské školy Řitka, okres Praha- západ, U Školky 140, 252 03 Řitka, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem obcí Řitka a v souladu s § 34,§ 165 odst.2  zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) stanoví následující upřesnění informací pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018:

 

Termín zápisu do mateřské školy ( dále jen MŠ) může být konán v období od 2. do 16. května. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – to je na internetových stránkách MŠ, na dveřích budovy MŠ Řitka a na vývěsce obce Řitka.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně dostupném místě.

Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. O zařazení dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními do třídy MŠ rozhoduje ředitelka MŠ na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-  psychologické poradny.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňuje kapacita školy.

Přijetí dítěte do MŠ se řídí předem danými kritérii. Tato kritéria každoročně zpracovává a aktualizuje ředitelka MŠ. Přednostně jsou do MŠ přijímány děti ze spádového školského obvodu Řitka - děti předškolního věku s trvalým pobytem v obci Řitka, které mají od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to nejméně na 4 hodiny denně - od 8:00 hod do 12:00 hod. Tato povinnost předškolního vzdělávání není dána v období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách – tím však není právo dítěte se vzdělávat v MŠ po celou dobu provozu nijak dotčeno.

Absenci  a uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání projedná  zákonný zástupce s danou učitelkou 2.třídy. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte zákonným zástupcem nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Povinné předškolní vzdělávání se může uskutečňovat i formou individuálního vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne v odůvodněných případech pro formu individuálního vzdělávání dítěte je povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Toto písemné oznámení musí obsahovat: jméno, příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, období - ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v nichž má být dítě individuálně vzděláváno a po 3-4 měsících od začátku školního roku mateřská škola určí termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů z těchto oblastí.

Individuální vzdělávání se ukončuje, pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření znalostí a dítě  již nelze opětovně individuálně vzdělávat.

 

 • Zápis do Mateřské školy Řitka, okres Praha -západ a odpoledne otevřených dveří  se koná dne 3.5. 2017 od 13:00 hod do 18:00 hod v budově Mateřské školy Řitka ve 2. třídě.

 

 • Předpokládaný počet volných míst v MŠ Řitka záleží na odchodu dětí do ZŠ  ( kolik dětí odchází do ZŠ, tolik je přijato – záleží tak na rozhodnutí zákonného zástupce předškolního dítěte o možnosti odkladu školní docházky). Kapacita naší  dvojtřídní mateřské školy je celkem 52 dětí - po 26 dětech  na jednu třídu.

 

 • Rodiče si ve dnech 25.4. a 26.4. 2017 vyzvednou v mateřské škole v době od 8-16 hod pořadové číslo s hodinou zápisu ( aby se pokud možno předcházelo dlouhému čekání), a také Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Vyzvednutí pořadového čísla a Žádosti o přijetí dítěte do MŠ je povinné!

 

 • K samotnému zápisu zákonný zástupce dítěte přinese rodný list dítěte a OP obou rodičů - postačí i kopie. U cizinců-cestovní pas.

 

 •  Žádost o přijetí dítěte  do MŠ přinese zákonný zástupce k zápisu již vyplněnou a potvrzenou lékařem dítěte. Také zákonný zástupce dítěte obdrží  u zápisu registrační číslo, pod kterým bude jeho dítě přijato popř. nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

 

 • Děti budou do MŠ Řitka přijímány na základě přijímacích kritérií

 

 • Od odevzdání  vyplněné a potvrzené Žádosti o přijetí dítěte do MŠ- to je dne 3.5.2017 začne probíhat 30 denní lhůta správního řízení. Dne 24.5. 2017 bude na dveřích budovy MŠ Řitka po dobu 15 dnů zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí (ne jmenný, ale pod daným registračním číslem, které zákonný zástupce obdržel u zápisu). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená a nebudou již rozesílána písemně. Rodiče přijatého dítěte podepíší v MŠ Rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou zákonnému zástupci, a to do vlastních rukou.

 

 

 

     24.3.2017 Řitka Naděžda Fausová-ředitelka MŠ Řitka

 

Co by Vaše dítě při přijetí do MŠ mělo alespoň částečně umět v sebeobsluze:

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)
 • samo se najíst lžící, starší děti, od 4 let, již příborem
 • pít z hrnečku
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
 • používat záchod – včas si dojít, (dítě bez plen),  utírat si zadeček - děti  ve 2. třídě
 • používat kapesník, vysmrkat se
 • zvládat chůzi po schodech

Pokud  Vaše dítě něco z výše uvedeného ještě nezvládá  - do začátku nového školního roku máte ještě spoustu času - vše se pokusit natrénovat a vždy je zde někdo, kdo podá pomocnou ruku, povzbuzení a úsměv… .  J

 

Co bude Vaše přijaté dítě do MŠ potřebovat:

 • bačkory, starší sandálky na přezutí (pantofle, kroksy nejsou vhodné –nebezpečí úrazu)
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i větším dětem se může stát, že se mohou polít)
 • oblečení do třídy –šaty, zástěrky - ne se zapínáním  na zádech, pohodlné kalhoty na gumu  - ne na zip, kšandy, pásek
 • oblečení na pobyt venku (džíny nejsou na vycházku to pravé – také musíte počítat s tím, že se děti venku zašpiní)
 • pláštěnka
 • v zimě rukavice - možno je přidělat na šňůrku k bundě (zamezíte případné ztrátě)  -prosíme jen palčáčky –prstové se obtížně oblékají
 • pyžamo, noční košilku (pode psané)

Vše podepsané uložit do plátěného sáčku na šňůrku J

 

Důležité informace o naší MŠ

 

Adresa :Mateřská škola Řitka, 

okres Praha – západ, U Školky  140, 252 03 Řitka

 

Tel : 318 592 139 do MŠ, 318 592 904 do školní jídelny

e-mail: msritka@seznam.cz

www.ms-ritka.webnode.cz

 

Ředitelka MŠ : Naděžda Fausová

Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 52 dětí

Provoz MŠ    :  6. 15 – 16.45

 

Poplatky v MŠ ve školním roce 2016/ 2017 :

 

Stravné          

- přesnídávka         8,00 Kč + nápoj 1,00 Kč

- oběd                         21,00 Kč + nápoj 1,00 Kč

- svačina               8,00 Kč  + nápoj 1,00 Kč

-  celkem                      40,00 Kč/den

                            

                                                                    

Děti MŠ nad 6 let  z důvodu odkladu školní docházky mají cenu oběda v hodnotě : 42,-Kč

 

Úplata za  předškolní vzdělávání je stanovena ve školním roce 2016/2017 na 700,-Kč.

Osvobozeny jsou děti v posledním ročníku mateřské školy, a to na dobu 12 měsíců.

 

Poplatky ( stravné a úplatu za předškolní vzdělávání) vyřizuje vedoucí školní jídelny - paní  Jiřina Bartůňková, kancelář  najdete ve školní jídelně v suterénu MŠ. Úhrada je vždy do 15.dne příslušného měsíce a je možné výše uvedené poplatky hradit  i v hotovosti, ale spíše upřednostňujeme bezhotovostní platbu převodem na bankovní účet mateřské školy.

 

!! Pozor  - informace pro rodiče !

 od 1.1.2017 novela Školského zákona č. 178/2016!!

 

-          §34 – od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (spádová mateřská škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání - zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit možnost individuálního vzdělávání ( ověření úrovně osvojených dovedností a znalostí  dítěte dle očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - provede mateřská škola v daném termínu v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku)

-          zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. V Mateřské škole Řitka, okres Praha západ bude zápis a odpoledne otevřených dveří, pro školní rok 2017/2018, dne 3.5.2017 od 13:00 hod do 18:00 hod.

Podrobné informace k zápisu a kritéria přijetí budou včas oznámena koncem měsíce března 2017 J

Do spádové MŠ se  přijímají děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu  obce Řitka.

-          povinný zápis do základní školy se bude konat v termínu od 1. dubna do 30. dubna – termín si určuje základní škola sama

-          pokud rodič zamýšlí u svého dítě odklad školní docházky, je třeba jít s dítětem k zápisu do ZŠ a žádost o odklad povinné školní docházky doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.( Prosíme o zvážení,  zda se již pomalu neobjednávat na vyšetření s dítětem již nyní a mít výsledky již u zápisu ve škole J - tím by naše MŠ včas  věděla kolik dětí odchází do ZŠ a kolik dětí může přijmout. Nedošlo by k situaci, kdy jsme ještě v polovině června nevěděli, zda dítě odchází do základní školy  či nikoliv J)

 Kontakty na Pedagogicko-psychologickou poradnu Středočeského kraje pro případ potřeby doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení:

 

Pracoviště: Příbram

Adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram
Vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Štěpán Duník
Telefon: 318624085
Fax: 318627758
Mobil: 733640081
e-mail:
pribram@pppsk.cz
Provozní doba:
Po-St: 7.30-16.00 ,  Čt: 7.30-18.00,    Pá: 7.30-14.00

 

 

Co by Vaše dítě při přijetí do  MŠ mělo umět:

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)
 • samo se najíst lžící
 • pít z hrnečku
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
 • používat záchod – včas si dojít, utírat si zadeček (pleny jsou nepřípustné)
 • používat kapesník, vysmrkat se
 •  zvládat chůzi po schodech

Pokud  Vaše dítě něco z výše uvedeného ještě nezvládá  - do začátku nového školního roku máte ještě spoustu času vše se pokusit natrénovat a vždy je zde někdo, kdo podá pomocnou ruku, povzbuzení a úsměv… .  J

 

Co budete do MŠ potřebovat:

 • bačkory, starší sandálky na přezutí (pantofle, kroksy nejsou vhodné –nebezpečí úrazu)
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i větším dětem se může stát, že se mohou polít)
 • oblečení do třídy –šaty, zástěrky - ne se zapínáním  na zádech, pohodlné kalhoty na gumu
 • oblečení na pobyt venku (džíny nejsou na vycházku to pravé – také musíte počítat s tím, že se děti venku zašpiní)
 • pláštěnka
 • v zimě rukavice  možno je přidělat na šňůrku k bundě (zamezíte případné ztrátě)  -prosíme jen palčáčky –prstové se obtížně oblékají
 • pyžamo, noční košilku (podepsané)

Vše uložit do plátěného sáčku na šňůrku J nebo do malého batůžku

 

 

V naší mateřské škole najdete útulné prostředí, při hře s dětmi rozvíjíme :

citový život dětí, iniciativu, tvořivost, výtvarné dovednosti, pracovní návyky, rozumové schopnosti, paměť a řeč. Upevňujeme zdraví, hygienické návyky, společenské chování, kulturu stolování, vytváříme povědomí o zdraví, ekologii a významu přírody pro život člověka.

 

Hlavním cílem naší mateřské školy je poskytovat dětem odbornou péči s podnětným a obsahově bohatým programem, zaměřeným především na samostatnost, sebevyjádření, získání vzdělávacích dovedností a poznávání hravou nenásilnou formou, sociální výchovu a rozvoj intelektu a řeči. Od školního roku 2001/2002 jsme se zaměřili na seznámení dětí se škodlivým působením omamných látek a drog - zahrnutím pohádek a příběhů, sledování "protidrogových" večerníčků, divadelní scénky s maňásky.

 

Vzdělávací program je uskutečňován formou spontánních, řízených, relaxačních i odpočinkových činností, též využíváme koncentrační program pro děti s odloženou školní docházkou. Mezi nadstandartní aktivity, které škola poskytuje za úplatu patří :předplavecká výuka, seznámení s anglickým jazykem, divadelní představení, výlety a zábavná odpoledne.

 

Naši mateřskou školu mohou navštěvovat všechny děti ve věku od 3-6 let, jejichž rodiče projeví zájem o náš vzdělávací program.

logo

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/logo-jpg/

Infopanel

Datum 03.01.2017

Vložil admin

Titulek Aktualizace

Odpovědět

Nové informace - Akce školky

Anketa

Líbí se Vám nové stránky ?

Celkový počet hlasů: 192