Škola: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ

Provozní řád MŠ

Č.j.: MŠ Řitka/153/2017

Účinnost od:3.9.2017

Spisový znak:1.2

Skartační znak: A5

Změny:

 

I. Informace o zařízení

 

Název školy: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ

Adresa školy: U Školky 140, 252 03 Řitka

Telefon: 318 592 139

IČO: 71008004

Ředitel: Naděžda Fausová

Zřizovatel: Obec Řitka

 

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy: 52 dětí

Provozní doba školy: 6,45 – 16,45 hodin

 

 

II. Režimové požadavky

 

    Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

 

a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů do 8,00 hod, pozdější příchody (po 8,00 hod) je třeba předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim  délka pobytu v MŠ.

 

b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají  celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

 

d)  Pohybové aktivity:   

-           denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

-           průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

-           1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti

-           denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

 

e) Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 10,00 – 11,45 hodin,  odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky.

Údržba školní zahrady: interval sekání trávníků  se řídí dle klimatických podmínek, denně  se zakrývají pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování písku v pískovištích.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

 

f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 45- 60 min., odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity ( klidné aktivity u stolečku ). Lehátka denně připravuje a uklízí školnice, nejprve proklepe a ustele lůžkoviny do odděleného boxu na každou lůžkovinu zvlášť. 

 

g) Stravování:

-           vlastní strava připravená ve školní kuchyni

-           svačiny se podávají v době od 9,00 hodin, odpoledne od 15 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů, po svačině děti odnáší nádobí na místo k tomu určené, někdy mají děti ve velké třídě možnost si samy natírat pomazánku a připravovat si svačinu

-           obědy se vydávají od 12,00 hodin, polévka je dětem nalévána z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství daného pokrmu, při obědě používají děti dle možností příbory a po obědě si po sobě uklidí nádobí – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka a školnice

 

 

h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvicích a balenou  vodu, které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) a dostatečné množství čistých hrnečků, které se po použití odkládají na určené místo. Učitelky vedou děti k pití i během pobytu venku, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje a možnost balené neperlivé  nebo mírně perlivé vody.

 

i) Otužování:

-           pravidelné větrání tříd

-           školnice sleduje vytápění školy

-           dostatečný pobyt venku

-           kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

-           v létě  sprchování na školní zahradě

-           v zimních měsících únor, březen- předplavecký výcvik   

 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti 3.9.2017

 

 

V Řitce dne 27.6.2017                                 Naděžda Fausová- ředitelka MŠ Řitka