Jídelníček naší MŠ je dostupný na stránkách

www.jidelna.cz

 

Z důvodu narušování dopoledních vzdělávacích aktivit pozdními příchody a z důvodu zajištění včasné evidence příchodu dětí pro školní jídelnu, žádáme rodiče o příchod dětí ráno do 8:00 hod.

                                 Děkujeme za pochopení  :-)

 

 

 

Provozní řád školní jídelny

Adresa školy: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ, U Školky 140, 252 03 Řitka

Telefon: ŠJ  318 592 904 + záznamník, MŠ 318 592 139

Fax: 318 592 139

Personál ŠJ: vedoucí ŠJ+pokladní MŠ,ŠJ          Jiřina Bartůňková

                    hl. kuchařka                            Marcela Sudová

                     pom. kuchařka                           Jiřina Bartůňková

1) Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování a jejími novelami, dále Školským zákonem č. 561/2004 Sb., Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhl. č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích.

 Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a řídí se výživovými normami pro školní stravování – tzv. spotřebním košem.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ved. ŠJ.

2) Provoz ŠJ

Pracovní doba                                              6:00 –  14:30 hod.

Výdejní doba: přesnídávka                             9:00 -    9:15 hod.

                              oběd                            12:00 – 12:30 hod.

                          svačina                             15:00 – 15:15 hod.

 Pro odběr do jídlonosičů (v 1. den neplánované nepřítomnosti)   11:30 – 11:55 hod.

poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob!

V době výdeje stolujícím strávníkům nelze vydat oběd do jídlonosiče z hygienických a organizačních důvodů, z týchž důvodů nemají do přípraven a kuchyně přístup osoby bez zdravotního průkazu.

3) Výše stravného

Výše stravného je určena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 Vyhl.107/2005 Sb. a její novele č. 463/2011, a to takto:

děti MŠ do 6 let    přesnídávka  Kč   8,00 + na nápoje Kč 1,00  =  Kč    9,00

                         oběd             Kč 21,00 + na nápoje Kč 1,00  =  Kč  22,00

                         svačina         Kč   8,00 + na nápoje Kč 1,00  =  Kč   9,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tj. celodenní stravné                 Kč 40,00 (bez svačiny Kč 31,00)         

                        

děti MŠ nad 6 let

(s odkladem školní docházky)     přesnídávka    Kč   9,00

                                                        oběd  Kč  24,00 

                                                    svačina   Kč    9,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tj. celodenní stravné                 Kč 42,00 (bez svačiny Kč 33,00)

 

Strávníci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku dosaženého k 31.8. přísl. školního roku.

4) Placení stravného

Stravné se hradí bezhotovostně na bankovní účet č. 390 872 399, kód banky 0800. Variabilní symbol bude strávníkovi přidělen vždy na začátku šk.roku a bude platný po celý šk.rok. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení strávníka a měsíc, za který stravné platíte. Lístečky s předepsanou částkou k platbě na daný měsíc budou s týdenním předstihem předány rodičům dětí.

Platit lze i hotově v kanceláři vedoucí ŠJ v určených pokladních hodinách.

Zároveń se stravným se hradí i školné.

Splatnost stravného a školného je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce!(např. za měsíc září je splatnost 15. září). Při opakovaném pozdním placení stravného lze žáka ze stravování vyloučit.

5) Přihlášky ke stravování

Přihláška ke stravování musí být vyplněna zákonným zástupcem dítěte a odevzdána nejpozději v den nástupu do MŠ, přihláška platí po celou dobu docházky do MŠ.

Podpisem přihlášky souhlasí s podmínkami provozního řádu ŠJ, který je vyvěšen na nástěnce ŠJ u hlavního vchodu do MŠ a je též zveřejněn na webových stránkách MŠ Řitka.

V přihlášce je nutné uvést celé datum narození dítěte, tel. kontakt na rodiče, dále uveďte zvolenou formu úhrady (hotově či bezhotovostně). V případě potravinových alergií nebo omezení ve stravě je nutné toto projednat s vedoucí ŠJ a kuchařkou a doložit potvrzení od lékaře.

6) Odhlášky ze stravování

Stravu lze odhlásit osobně u vedoucí ŠJ, písemně do sešitu k tomu určenému u hl. vchodu do MŠ, telefonicky na č. 318 592 904 se záznamníkem nebo na tel. 318 592 139.

Stravu je nutné odhlásit den předem do 14,00 hod. na den následující, pouze po víkendu či po státním svátku lze odhlásit do 8,00 hod. ráno na tentýž den. Pozdější odhlašování nebude z provozních důvodů akceptováno! Pokud dítě onemocní a nestihnete stravu včas odhlásit, lze si oběd za 1. den nemoci vyzvednout do jídlonosiče, a to v době k tomu určené. Nevyzvednutý oběd propadá. Následující dny nemoci musí být strávník odhlášen, neboť poskytováním stravování v době nepřítomnosti ve škole dochází k neoprávněnému čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Od 2. dne nepřítomnosti by musela být účtována plná cena, tj. kromě ceny potravin také mzdová a věcná režie.

7) Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok

b) převést zůstatek na konto sourozence

c) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu nebo převod na účet

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou strávníci vždy s předstihem informováni.

9) Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce ŠJ umístěné na chodbě u hl. vchodu do budovy. Součástí JL je vypsání alergenů v číselné řadě 1 – 14  a vedle JL je slovní rozpis těchto alergenů.               Jídelní lístek je také zveřejňován na webu WWW.JIDELNA.CZ

10) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři vedoucí ŠJ.

 

Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1.9.2016.

Vypracovala:Jiřina Bartůňková, ved. ŠJ  - dne 29.8.2016